Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Vážení zákazníci, prosím Vás, abyste si následující podmínky přečetli, aby později nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. Písemnou objednávkou zde nabízených služeb souhlasíte s těmito podmínkami.

Příjem objednávek:

  • Uvést hned na začátku při zadání objednávky, v jakém rozsahu si přeje dodaný text přeložit (zda celý text nebo pouze jeho části; kde si přeje ponechat slova – terminologii v původním jazyce; požadavky na použití konkrétních termínů atd.).
  • Zákazník je povinen uhradit ve prospěch zhotovitele nevratnou zálohu, jež se vypočítává z orientační ceny za služby. Záloha je zpravidla 50% ze smluvní, předem domluvené ceny. Toto se netýká krátkých expresních překladů.
  • Po dodání překladu a obdržení faktury je klient povinen uhradit zbytek smluvené ceny uvedené na faktuře.
  • Do 48 hodin od přijetí objednávky vyhotovit cenovou nabídku a bez dalších odkladů s klientem domluvit podrobnosti ohledně jeho požadavků na překlad (u expresních překladů tato lhůta bývá výrazně kratší). Výsledná cena za překlad se může lišit od orientační cenové nabídky v toleranci 15%, aniž by dodavatel cenu konzultoval se zákazníkem, pokud by byl rozdíl mezi orientační cenovou nabídkou a výslednou cenou za překlad vyšší než 15%, je povinen tuto skutečnost konzultovat se zákazníkem.
  • Vystavit a dodat zálohovou fakturu (zpravidla ve formátu PDF) a po jejím uhrazení vyhotovit překlad ve smluveném termínu.
  • Po dokončení práce vrátit klientovi jím dodané materiály, spolu s vyhotovenou prací dodat fakturu (ve formátu PDF nebo za příplatek tištěnou na papíře Českou poštou, s.p., viz. Ceník na těchto internetových stránkách).

Objednávky přijímáme e-mailem formou přílohy v běžných formátech (formáty MS Word, ostatní formáty – formáty MS Excel MS Power Point, typu PDF a jpg za příplatek, viz.ceník služeb). Je možné poslat text doporučenou zásilkou České pošty, s.p., ale zákazník musí počítat s určitou časovou prodlevou (není tudíž možné u expresních překladů).

Dodací lhůty:

Běžná norma překladu za 1 den je maximálně 6 normostran (normostrana je strana o 30 řádcích, 1800 znacích včetně mezer, většinou 263 slov, dále jen NS). Množství přeložených NS se může změnit v závislosti na náročnosti překládaného textu.

Expresní překlad je překlad, u něhož je potřeba přeložit více než 6 NS za jeden den, překlady o víkendech a státních svátcích nebo překlad, jehož dodání je požadováno do dne následujícího po dni, kdy byla potvrzena objednávka klientem (u kratších textů).

Povinnosti zákazníka:

Povinnosti zhotovitele:

Výpočet ceny:

Cena se vypočítává z výsledného textu (nikoliv výchozího). Za základní jednotku, používanou při výpočtu, se považuje slovo. K ceně za překlad/ korekturu jsou připočítávány příplatky dle sazebníku uvedeného na těchto internetových stránkách v Ceníku. Nejnižší účtovanou jednotkou je 1 NS (u textů pod 50 slov 1/2 NS), zároveň nejnižší účtovaná částka je 200,-Kč. Ceny jsou uváděny s nulovou DPH. Nejsme plátci DPH.

Storno:

Pokud zákazník stornuje svou objednávku, propadá jím uhrazená záloha ve prospěch zhotovitele.

Reklamace:

Zákazník má právo na písemnou reklamaci překladu do 2 dnů od jeho převzetí. Při reklamaci musí být v překladu viditelně vyznačeny chyby. Po této lhůtě zákazník s překladem souhlasí.

Ostatní ustanovení se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem ČR.